TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Obaveštenje Fonda PIO o pravu na prevremenu starosnu penziju

Danilo Gurjanov | 17. februar. 2021. | 12:00 | Društvo

Obaveštenje Fonda PIO o pravu na prevremenu starosnu penziju

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsećaju građane da pravo na prevremenu starosnu penziju u 2021. godini mogu ostvariti muškarci sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života, i žene sa 39 godina i 4 meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseci života. Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života, odnosno 63  godine i dva meseca života za žene u ovoj godini, s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%. Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do utvrđene snižene starosne granice. Osiguranici koji ispunjavaju zakonske uslove za prevremenu starosnu penziju potrebno je da podnesu zahtev za ostvarivanje prava i uz zahtev dostave dokaz o identitetu, a poželjno je da dostave i druge dokaze: o zaposlenju (radnu knjižicu, odnosno uverenje o beneficiranom stažu), o prestanku zaposlenja, o regulisanom vojnom roku  u vidu kopije vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka),  o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje, uverenje o obavljanju samostalne delatnosti i uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za osiguranike samostalnih delanosti i poljoprivredne osiguranike i dokaz o stažu u inostranstvu za osiguranike koji ga imaju. Uz pomenute dokaze, osiguranici su u obavezi da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva.  Zahtev se podnosi filijali Fonda PIO nadležnoj po mestu prebivališta, odnosno službi filijale ili ispostavi. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju može se preuzeti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda PIO ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs .

Ostale vesti iz ove kategorije